No posts. Show all posts
No posts. Show all posts

തണൽമരംപോലെ..........

പാതയോരത്തെ തണൽമരംപോലെ ചുറ്റുമെല്ലാവരുമുണ്ടെങ്കിലും ഒറ്റയ്ക്കായി പോകുന്ന ചിലരുണ്ട്..... ചില നേരങ്ങളുണ്ട്... ഒരു വൻതിര ബാക...